ปี 2551 บันทึกการสัมมนา กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: อุปสรรคอยู่ที่ไหน?

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

ปี 2551 บันทึกการสัมมนา กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: อุปสรรคอยู่ที่ไหน?
สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ


ตัวอย่างเนื้อหา