ปี 2553 คู่มือ การจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติฯ เล่มที่ 3

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

คู่มือ การจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ เล่มที่ 3


ตัวอย่างเนื้อหา