ปี 2554 โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
:ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปี่ที่1)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/poverty_and_inequality