ปี 2555 รายงาน การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

รายงาน การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเขตสวนหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์: ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เสนอ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตัวอย่างเนื้อหา