ปี 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

ปี 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1


ตัวอย่างเนื้อหา