ปี 2556 หนึ่งปีภายหลังพิบัติภัยน้ำท่วมเมือง – ประสบการณ์และบทเรียนจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

"หนึ่งปีภายหลังพิบัติภัยน้ำท่วมเมือง - ประสบการณ์และบทเรียนจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ"
"One Year arter the big Urban Flood - Experience and Lessons from Bangkok and Other Cities"


ตัวอย่างเนื้อหา