ปี 2557 รายงานการรวบรวมความคิดเห็น จากกลุ่มประชากรชายขอบ

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

รายงานการรวบรวมความคิดเห็น จากกลุ่มประชากรชายขอบ เรื่องวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อ องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย


ตัวอย่างเนื้อหา