“ราณี” กลางใจคน

10 April 2018


“ราณี” กลางใจคน

หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นด้วยความรักและอาลัยจากมวลมิตรของ “ราณี หัสสรังสี”

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
– คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.) และมวลมิตร
– สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Focus on the Global South
– คณะทำงานวาระทางสังคม
– HuSE, JuSNet & Friends