เสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย : ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ”

11 November 2018


ขอเชิญชวนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นสาธารณะของเมือง
เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย : ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ
ห้องประชุมคุณนวลนาฏ อมาตยกุล ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
—————————————————————————–
ในงานพบกับการเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย : ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณพูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณณัฏฐ์ดนัย กุลธัชยศนันต์ ผู้ค้าแผงลอยสีลม
คุณปวีณา สาดเเละ ผู้ค้าแผงลอยอ่อนนุช 70

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร โครงการดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สู่การสร้างแนวปฎิบัติร่วมกัน
ในการจัดการและแก้ปัญหา หาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน
—————————————————————-
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
https://goo.gl/forms/nQAbvSWZnZU8LGvB2

ดำเนินการโดย เครือข่ายวิชาการสร้างเมืองเพื่อทุกคน
ร่วมกับ โครงการดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ