ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สถาบันวิจัยสังคม “งานวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความเป็นธรรมทางสังคม”

4 November 2015


ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557

“งานวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความเป็นธรรมทางสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

aw-poster