โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21”

1 November 2015


โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557
“เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558
ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download
กำหนดการ (อัพเดท)
หลักเกณฑ์การส่งบทความ
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา
ประกาศผลการพิจารณาบทความ
ประกาศเลื่อนจัดงาน

เอกสารประมวลบทความประกอบการสัมมนา (Proceedings)
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม: ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 2
ดาวน์โหลดคลิ๊ก 

ChangeDate