อัพเดท-การประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน”

2 May 2017


การประชุมวิชาการประจำปี 2560
สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน”
(Thailand’s Sustainability Transition)

หัวข้อ/Topics

 1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับโอกาสในการสร้างความยั่งยืน (Social Inequality and Sustainability)
 2. เมือง-ชนบท และส่วนรวม (Urban – Rural Community and the Common)
 3. ความยั่งยืนด้านอาหารและการเกษตร (Food and Agricultural Sustainability)
 4. การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption)
 5. เศรษฐกิจมีชีวิตและระบบตลาดที่มีจิตสำนึก (Living Economy and Mindful Market)
 6. นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovation for sustainability)
 7. การเมืองกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน (Politics and Sustainability Transition)
 8. อาเซียนกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน (ASEAN and Pathways to Sustainability)

 

ดาวน์โหลด/ Downloads

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ Contact

 • น.ส.ชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง /Ms.Chanarat Yimchang
 • 02-218-7387 Fax: 02-215-5523
 • cusricf2017@gmail.com