ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ปี 2549 (เรื่อง 2)

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสีชัง ภายใต้แผนแม่บทการ พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อม ชุมชน และการท่องเที่ยวของหมู่เกาะสีชังยั่งยืน โดย กรรณิการ์ อัศวดรเดชา