ปีที่ 31 ฉบับที่ 1-2 ปี 2551 (เรื่อง 1)

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • ยาบ้าชายแดนความเชื่อมโยงของสถานการณ์ การใช้ยาบ้าและปัญหา
    ด้านโคคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ศยามล เจริญรัตน์