ปีที่ 31 ฉบับที่ 1-2 ปี 2551 (เรื่อง 4)

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเล เพื่อสร้างพลังชุมชน โดย นฤมล อรุโณทัย พลาเดช ณ ป้อมเพชร และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์