ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ปี 2552

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • การจัดการความรู้เพื่อฟื้นฟูชุมชนและรับมือภัยพิบัติ:กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดย ภศิกา ผลารักษ์
  • กลยุทธ์การปรับตัวของวงการไก่ชนต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวักนก: แนวทางเลือกสำหรับผู้เกี่ยวข้อง โดย นัจพร เพ็งพูน
  • การจัดการความรู้กับการจัดการตัวเองของชุมชนในภาวะเสี่ยงภัย โดย นฤมล อรุโณทัย
  • มิติทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง: กรณีศึกษาชุมชนทำบ่อ อำเภอศรีสยามจังหวัดจังหวัดนครพนม โดย ปิยาพร อรุณพงษ์
  • คีรีวงกับการจัดการชุมชนในภาวะวิกฤต โดย กิ่งแก้ว บัวเพชร