ปีที่ 33 ฉบับที่ 1-2 ปี 2553

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • การสร้างสุขเโดยภาคประชาชน โดย นพนันท์ วรรณเทพสกุล
  • การร่วมศึกษาหาความจริงเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ราณี หัสสรังสี
  • สร้างคุณธรรมในเศษฐกิจ ทัศนะส่องสำรวจตนเองและสร้างสรรค์ร่วมกัน โดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ความสุขชุมชนบนความพอเพียงตัวชี้วันการจัดการป่าชุมชน โดย ศยามล เริญรัตน

อ่านได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/journal_of_social_research_at_33_years