ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ปี 2554

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคน โดย นางสาวชมพูนุท พบสุข
  • การพัฒนาการศักยภาพท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย เสาวณีย์ พ่วงทอง
  • การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน:กรณีศึกษา เขตเทศบาลตำบลโคกมะกอกอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง
  • วาทกรรมช่องว่างการจัดการเหมืองแร่: มุมมองที่แตกต่างกับผลกระทบการพัฒนาที่ไม่่ยั่งยืน โดย อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย และคณะ
  • Water Resources Management:Hydrologic Evaluation and Effect of Climate Change on the Atsamart Watershed, Northeastern Region,Thailand by Prayouth Graiprab, Kobkiat Pongput and Nipon Thangtham

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/journal_of_social_research_at_34_years