ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี 2554

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบนคาบสมุทรมาเลย์ โดย ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล
  • การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอูรักลาโว้ยบริเวณชายฝั่งทะเลภูเก็ตและข้อควรพิจารณาเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยโดย เมธิรา ไกรนที
  • พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธำรงของชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย ดร.อาภรณ์ อุกฤษณ์
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล “อ่านน้ำจำลม อ่านฟ้าจำดาว”: รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกละเลย โดย นันทกา เครืออินทร์
  • ชาวประมงไซดักปลาและนักท่องเที่ยวดำน้ำ : กรณีศึกษาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจ ในวิถีชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย บ้านหาดราไวย์ ภูเก็ต โดย ปิยนุช แก้วหนู
  • Fishery Resources and management intervention of 151 Adang-Rawi-Lipe islands, Tarutao National Park, and Bulhon islands, Mu Ko Phetra National Park, Thailand by Sakanan Plathong
  • บทความพิเศษ เรื่อง “มติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล:สิ่งท้าทายบนเส้นด้ายแห่งความเข้าใจ โดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
  • ปริทัศน์หนังสือ “อีกัด ลาโวจ”  โดย อุษา โคตรศรีเพชร และ พลาเดช ณ ป้อมเพชร
  • บทสัมภาษณ์ ดร.สุพิณ วงศ์บุษราคัม นักภูมิศาสตร์ที่ทำวิจัยเชิงลึก ในกลุ่มชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/journal_of_social_research_at_34_years