ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2555

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • บทบรรณาธิการ: ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • เศรษฐกิจข้างทาง: ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของคนค้าขายริมถนน โดย พัชรี พิจิตร และ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  • Access to Fishery Resources among Vietnamese Fishermen in the Informal Economy of Tonle Sap Lake, CambodiaTheavy Chhom
  • แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดย ตวงพร จันทร์แก้ว และ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
  • Social Capital on Agribusiness Activities in Subak System: Case in Subaks of Guama and Slanbawak, Bali-Indonesia Gede Sedena และ Wayan Windia
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรณีศึกษาพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย โดย ธิรดา รัตนาสิทธิ์
  • ปริทัศน์หนังสือ “รัฐสวัสดิการ” จาก European Welfare States: Comparative Perspectives.