ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ปี 2556

30 October 2015

เนื้อหาโดยย่อ

  • บทบรรณาธิการ อุ่นเรือน เล็กน้อย
  • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้าทางสังคมกรณีชุมชนสวนหลวง 1 โดย สุวิมล พิชญไพบูลย์
  • โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการแก้ไขความเหลื่อมล้าทางสังคม กรณีชุมชนคาลเท็กซ์ โดย อาไพ แสนหมื่น
  • การพึ่งตนเองเพื่อต่อสู้ความยากจน โดย สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และพรรณี วิรุณานนท์
  • ก้าวข้ามความเหลื่อมล้า : แนวทางการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา โดยศรัญญา ศิริวงศ์ถวัลย์