ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย

โดย นฤมล อรุโณทัย