ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนและชุมชนอูรักลาโว้ย: กรณีศึกษาชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต*

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือนและชุมชนอูรักลาโว้ย: กรณีศึกษาชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต*

โดย ธนภรณ์ วัฒนสุข**และสุพิชชา โตวิวิชญ์***