ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม

โดย ศิรินันต์ สุวรรณโมลี*