ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ปี 2558 เรื่อง กลยุทธ์การดำรงชีพของชาวมอแกนในเขตอุทยานแห่งชาติทะเล: การเสาะหาและสร้างสรรค์พื้นที่ดำน้ำหาสัตว์ทะเล

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

กลยุทธ์การดำรงชีพของชาวมอแกนในเขตอุทยานแห่งชาติทะเล: การเสาะหาและสร้างสรรค์พื้นที่ดำน้ำหาสัตว์ทะเล

Finding and Creating Spaces to Dive: Livelihood Strategies
of the Moken in Thailand’s Marine National Park

โดย Yuki Suzuki