ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือผ่านวาทกรรมการพัฒนา ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือผ่านวาทกรรมการพัฒนา ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โดย กรองกาญจน์ การเนตร** บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล*** สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย