ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา: กรณีศึกษาชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา: กรณีศึกษาชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี

โดย ชัชรินทร์ ชัยดี**,ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ***, สมชัย ภัทรธนานันท์****
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม