ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์กูย: วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

กลุ่มชาติพันธุ์กูย: วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

โดย อุบล สวัสดิ์ผล**,ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ***,ชูพักตร์ สุทธิสา****
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม