ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดย นเรนทร์ ตุนทกิจ** บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย