ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

โดย วิภานันท์ ม่วงสกุล* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม