ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง เงื่อนไขที่ทาให้เกิดปฏิบัติการสร้างอำนาจโดยการใช้ปืนเถื่อนของกลุ่มคนในท้องถิ่นหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

เงื่อนไขที่ทาให้เกิดปฏิบัติการสร้างอำนาจโดยการใช้ปืนเถื่อนของกลุ่มคนในท้องถิ่นหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด

โดย ณัฐกานต์ อัพภาสกิจ* สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์