ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ปี 2558 เรื่อง ระบบเลือกตั้งกับการคาดคะเนชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

6 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ระบบเลือกตั้งกับการคาดคะเนชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

โดย พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์** คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล