ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 ปริทัศน์หนังสือ Joseph E. Stiglitz. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them.

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ปริทัศน์หนังสือ Joseph E. Stiglitz. The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them.