ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน: กรณีศึกษาประเทศไทย

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

งานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานทำงานบ้าน: กรณีศึกษาประเทศไทย

โดย ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล* มหาวิทยาลัยสวนดุสิต