ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง อนาคตของความมั่นคงทางอาหารในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย: ความท้าทายของชุมชน

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

อนาคตของความมั่นคงทางอาหารในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในประเทศไทย: ความท้าทายของชุมชน

โดย ศยามล เจริญรัตน์* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย