ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงรายในปี 2557

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวของจังหวัดเชียงรายในปี 2557

โดย ศิรินันต์ สุวรรณโมลี* สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์