ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านที่อยู่อาศัยของเครือข่ายสลัมสี่ภาค

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านที่อยู่อาศัยของเครือข่ายสลัมสี่ภาค

โดย ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์* มหาวิทยาลัยมหิดล