ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดียาบ้าหลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดียาบ้าหลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

โดย บังอร ศิริโรจน์*, ศิรเศรษฐ เนตรงาม**, กลิ่นสุคนธ์ กันธาน้อย***, อัมพวา ทิมแป้น ****
และกมลระวี ศรีจันทร์*****, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่