ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 ปี 2559 เรื่อง บนเส้นทางสายน้ำนมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ทำงานยุคใหม่กับความยากลำบากในความเป็นแม่

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

บนเส้นทางสายน้ำนมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ทำงานยุคใหม่กับความยากลำบากในความเป็นแม่

โดย ภัทรพรรณ ทาดี** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์