ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 บทความพิเศษ: โครงการหลวง: รอยต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

บทความพิเศษ: โครงการหลวง: รอยต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม

โดย อมรา พงศาพิชญ์ *,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย