ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง ปริทัศน์หนังสือ Book Review: The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World.

7 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ปริทัศน์หนังสือ Book Review: The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World.