ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าว

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าว

โดย รัตนา จักกะพาก **, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม***, มหาวิทยาลัยศิลปากร