ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน: แรงงานต่างด้าวที่ทำงานรับใช้ในบ้าน

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน: แรงงานต่างด้าวที่ทำงานรับใช้ในบ้าน

โดย กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์*, มณฑล สรไกรกิติกูล**, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์