ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง อันดามัน: ความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม การเมืองเรื่องความรู้ และความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

อันดามัน: ความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม การเมืองเรื่องความรู้ และความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ

โดย ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ** มหาวิทยาลัยมหาสารคาม