ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ

โดย ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ