ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ปี 2559 เรื่อง “ให้คุณค่า” “สนับสนุน” แต่อย่า “ตีตรา”:หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ “ความเป็นแม่”

8 April 2017

เนื้อหาโดยย่อ

“ให้คุณค่า” “สนับสนุน” แต่อย่า “ตีตรา”:หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ “ความเป็นแม่”

โดย ภัทรพรรณ ทำดี** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์