ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง “รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

“รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Special Article: “Known Origin, Unknown Future [of CUSRI]” Keynote Address for 42 Anniversaries of CUSRI
พัทยา สายหู*
Pattaya Saihoo