ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง บทความพิเศษ: บทรำลึกถึงพัทยา สายหู

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

บทความพิเศษ: บทรำลึกถึงพัทยา สายหู
Special Article: In Memorial of Pattaya Saihoo
“ครบ 100 วัน อาจารย์พัทยา สายหู”
สุภางค์ จันทวานิช*
Supang Chantavanich