ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง เหตุการณ์ตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

เหตุการณ์ตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน*
ประทับจิต นีละไพจิตร**
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย