ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ปี 2560 เรื่อง ความเหลื่อมล้ำข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานเมียนมาร์ในสมุทรสาคร

1 July 2017

เนื้อหาโดยย่อ

ความเหลื่อมล้ำข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานเมียนมาร์ในสมุทรสาคร*
ศิริมา ทองสว่าง**
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต